แพ็กเกจหลัก 3G 2100

 
  แพ็กเกจหลัก 3G 2100        17 มค. 2557 เวลา 12:30 น.
 
  3G Netsim Package แพ็กเกจหลัก แบบคิดตามปริมาณการใช้งาน วิธีการสมัคร USSDกดที่มือถือ
    3G Netsim Package 99 บาท (3G 900 MB)
รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % แล้ว 105.93 บาท
99  *777*330*560288#
    3G Netsim Package 199 บาท (3G 300 MB) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % แล้ว 212.93 บาท
199 *777*331*560288#
    3G Netsim Package 399 บาท (ไม่จำกัด* ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1GB wifi ไม่จำกัด) รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  426.930 บาท 399 *777*399*560288#
    3G Netsim Package 599 บาท (ไม่จำกัด** ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 2GB wifi ไม่จำกัด ฟรี e-books 5 เล่ม) รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  640.93 บาท 599  *777*332*560288#
    3G Netsim Package 799 บาท (ไม่จำกัด*** ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 4GB wifi ไม่จำกัด ฟรี e-books 5 เล่ม) รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  854.93 บาท  799 *777*334*560288#
       
 
    * หลังจากใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 64 kbps
**หลังจากใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 128 kbps
***หลังจากใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 256 kbps

เงื่อนไขสำหรบั ผู้ใช้บริการ
1. อัตราค่าบริการสำหรับลูกคา้ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! ค่าบริการรายเดือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ ส่วนค่าบริการอื่นๆยังไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำหรับลูกคา้ เอไอเอส 3G แบบรายเดือน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเน็ตส่วนเกิน MB ละ 1.50 บาท, ค่าโทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง, VDO Call นาทีละ 1.50 บาท
, SMS ครั้งละ 3 บาท, MMS ครั้งละ 6 บาท
3. สำหรับลูกคา้ เปิดเบอร์ใหม่ AIS 3G NETSIM จะไดรั้บฟรีเน็ต รวม 150 MB แบ่งเติมใหค้ รั้งละ 50 MB จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งแรก จะไดรั้บฟรีเน็ต 50 MB นับตั้งแต่วันที่เปิดใชบ้ ริการ และมีระยะเวลาใชง้ าน 30 วัน
- ครั้งที่ 2-3 ในวันครบรอบเปิดใชบ้ ริการเดือนที่ 2-3 (โดยลูกคา้ ตอ้ งมีการเติมเงิน เพื่อใหมี้จำนวนวันใชบ้ ริการ
คงเหลือ สำหรับรับฟรีเน็ต พิเศษนี้)
4. สำหรับลูกคา้ เอไอเอส 3G แบบรายเดือนที่จดทะเบียนเบอร์ใหม่ดว้ ยแพ็กเกจ AIS 3G NETSIM จะไดรั้บฟรีเน็ต รวม 150
MB (รอบบิล 50 MB นาน 3 รอบบิล) เพิ่มจากแพ็กเกจหลักเน็ตซิมที่ใชบ้ ริการ
5. กรณีใชง้ านเน็ตในแพ็กเกจไม่หมด ไม่สามารถยกยอดเน็ตคงเหลือสะสมไปยังรอบบิล หรือ เดือนถัดไปได ้
6. ลูกคา้ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! สะสมยอดเงินสูงสุดไดถึ้ง 5,000 บาท และสามารถเพิ่มวันใชง้ านไดด้ ว้ ยการเติมเงิน โดย
เติมเงินทุกมูลค่าจะไดรั้บวันอย่างนอ้ ย 30 วัน สะสมไดสู้งสุด 365 วัน
   
ผู้เขียน pongpreecha@gmail.com| 17 มค. 2557 เวลา 12:30 น.| 0| 2699| แพ็กเกจหลัก, 3G